Email Record: Rashaomon Daiei seisaku ; seisaku Minoura Jingo ; kyakuhon Kurosawa Akira, Hashimoto Shinobu ; kantoku Kurosawa Akira.